Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Fotograficzna Foto 88 z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 151, 90-315 Łódź, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem, NIP: 725 117 04 99.

2. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na zrealizowaniu zamówienia. Przetwarzanie danych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, wykazanym w spisie Działalności gospodarczej.

4. Administrator zatrzymuje dane osobowe klientów do czasu, gdy klienci skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody.

5. W odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres email: kontakt@foto88.pl

Łódź, dn. 25 maja 2018r.